Zmiany w PSO na rok 2017 – pneumokoki wchodzą do kalendarza szczepień (ale Dzieci nie będą mieć pełnej ochrony)

Logo

Jak już wiadomo, na skutek zmian ustawodawczych tj. Ustawy z dnia 24.07.2015r o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. nr 2015, poz. 1365) a także na skutek Rozporządzenia Ministra Zdrowia, wprowadzającego zmiany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18.08.2011r w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U z 2011r, nr 182, poz. 1086 z pźn. zm.), które wykonuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 17 ust. 10 Ustawy z dnia 05.12.2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013r, poz. 947 z późn. zm.), do PSO od 01.01.2017r wprowadzone zostają szczepienia przeciwko pneumokokom.

Zapis na który bardzo długo czekali wszyscy i rodzice i lekarze brzmi: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.08.2011r w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. nr 182, poz. 1086 oraz z 2015r poz. 182 i 1947) w § 3 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „4) inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae obejmuje dzieci od 2 miesiąca życia do 19 roku życia;”.

Jest to niewątpliwie ogromny sukces dla wszystkich, którzy włożyli w tę batalię całe swoje serce i starania a była to długa i wieloletnia batalia.

W następstwie zmiany PSO na rok 2017 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia ogłosił przetarg na dostawę szczepionek przeciwko pneumokokom w liczbie 600 000 dawek z dostawą w terminie do dnia 15.12.2016r oraz w liczbie 600 000 dawek z dostawą w terminie do dnia 20.12.2016r. Przetarg ów pod sygnaturą ZZP – 277 / 16 został rozstrzygnięty w dniu 17.11.2016r. W efekcie dokonano wyboru szczepionki 10 – walentnej (Synflorix) przeciwko pneumokokom.

Szczepionka 13 – walenta (Prevenar) której nie wybrano, różni się od szczepionki 10 – walentej w sposób następujący:

  • zawiera serotyp 3 odpowiedzialny za największa liczbę zgonów wywołanych przez ICHP we wszystkich grupach wiekowych;

  • zawiera serotyp 19A, który jest wysoce inwazyjny i wykazuje antybiotykoodporność a zakażenie wiąże się z wysoką śmiertelnością;

  • zawiera serotyp 6A, który cechuje rosnąca oporność na antybiotyki, a także oporność wielolekowa ;

  • został zarekomendowany przez Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. PSO przy Ministrze Zdrowa do realizacji powszechnych szczepień ochronnych.

W Polsce znane jest wiele przypadków Dzieci, które zostały zaszczepione szczepionką 10 – walentną a zachorowały na ciężką postać inwazyjnej choroby bakteryjnej, gdyż zostały zaatakowane pneumokokiem, którego serotyp znajduje się w szczepionce 13 – walentnej. Jednym z najbardziej zjadliwych serotypów pneumokoka którego nie ma w szczepionce 10 – walentnej jest serotyp 19 A, który zbiera śmiertelne żniwo w Europie Środkowej w tym także w Polsce. Ten serotyp jest w szczepionce 13 – walentej.

Również na dotychczasowym rynku prywatnym w którym to rodzice z własnych kieszeni finansowali szczepienia swoich dzieci przeciwko pneumokokom, dominującym wyborem rodziców był wybór szczepionki 13 – walentnej jako szerszej serotypowo a więc dającej szersze zabezpieczenie dla Dzieci.

Pokrycie serotypowe wg. danych Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego KOROUN 2015, opublikowany w 29.07.2016r www.koroun.edu.pl/pdf/ICHP_2015.pdf

  • PCV10: 0 – 2 r. ż. – pokrycie 67,9 %

0 – 5 r. ż. – pokrycie 53,6 %

  • PCV13: 0 – 2 r. ż. – pokrycie 82,1 %

0 – 5 r. ż. – pokrycie 75 %

Decydenci postanowili udostępnić szczepionki przeciwko pneumokokom dla całej populacji. Wydatek jest niemały i jest to faktem, lecz oszczędności będą co najmniej czterokrotne do wydanych pieniędzy. Skoro więc podjęto decyzję o takim działaniu, to dlaczego nie można udostępnić Dzieciom jak najszerszego pokrycia dostępnego obecnie na rynku tj. szczepionki 13 – walentnej?

Rozstrzygnięcie dokonane przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia jest może i słuszne finansowo dla Skarbu Państwa, ale dokonany wybór kompletnie nie służy interesowi naszych Dzieci. A zawiedzione oczekiwania co do skuteczności szczepień przeciwko pneumokokom, przy stosowaniu preparatu o mniejszym pokryciu szczepionkowym, mogą być bardziej brzemienne w skutki niż nam to się wydaje.

Stowarzyszenie informuje, iż pismo w tej sprawie zostało przesłane do Pani Premier Beaty Szydło oraz do Ministra Zdrowia.

Literatura:

  1. Advances in pneumococcal vaccines: the 13-valent pneumococcal conjugate vaccine received market authorization in EuropeRalf R Reinert, Peter Paradiso & Bernard Fritzell

  2. Profilaktyka zakażeń pnuemokokowych – od okresu niemowlęcego po późną starość – Ewa Bernatowska Standardy Medyczne / Pediatria / 2016 / T.13

  3. ChPL Prevenar13

  4. „Szczepienia ochronne przeciwko Streptococcus pneumoniae u dzieci” Raport Grupy na rzecz Programu Szczepień Ochronnych w Polsce www.parasoldlazycia.org/wp-content/uploads/2016/03/Rok-2016-Raport-Grupy-na-rzecz-PSO-w-Polsce-nt.-Szczepie%C5%84-ochronnych-przeciwko-Streptococcus-pneumoniae-u-dzieci.pdf