Schemat Programu Zdrowotnego

I Strona tytułowa

 1. Nazwa programu;
 2. Okres realizacji programu;
 3. Autorzy programu;

II Opis problemu zdrowotnego

 1. Problem zdrowotny;
 2. Epidemiologia;
 3. Populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego i populacja kwalifikująca się do włączenia do programu;
 4. Obecne postępowanie w omawianym problemie zdrowotnym ze szczególnym uwzględnieniem gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 5. Uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu;

III Cele programu

 1. Cel główny;
 2. Cele szczegółowe;
 3. Oczekiwane efekty;
 4. Mierniki efektywności odpowiadające celom programu;
 5. Adresat programu (populacja programu);
  1. oszacowanie populacji, której włączenie do programu jest możliwe;
  2. tryb zapraszania do programu;
 6. Organizacja programu
  1. części składowe, etapy i działania organizacyjne;
  2. planowane inwestycje;
  3. kryteria i sposób kwalifikacji uczestników;
  4. zasady udzielania świadczeń w ramach programu;
  5. sposób powiązania działań programu ze świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze środków publicznych;
  6. sposób zakończenia udziału w programie i możliwości kontynuacji otrzymywania świadczeń zdrowotnych przez uczestników programu, jeśli istnieją wskazania;
  7. bezpieczeństwo planowanych inwestycji;
  8. kompetencje / warunki niezbędne do realizacji programu;
  9. dowody skuteczności planowanych działań;
   • opinie ekspertów klinicznych;
   • zalecenia, wytyczne i standardy dotyczące postępowania w problemie zdrowotnym, którego dotyczy wniosek;
   • dowody skuteczności ( efektywności klinicznej) oraz efektywności kosztowej;
   • informacje nt. podobnych programów zdrowotnych wykonywanych w zgłaszającej program lub w innych jednostkach samorządu terytorialnego (jeżeli są dostępne);
 7. Koszty
  1. koszty jednostkowe;
  2. planowane koszty całkowite;
  3. źródła finansowania, partnerstwo;
  4. argumenty przemawiające za tym, że wykorzystanie dostępnych zasobów jest optymalne;
  5. monitorowanie i ewolucja;
  6. ocena zgłaszalności do programu;
  7. ocena jakości świadczeń w programie;
  8. oceny efektywności programu.