Aspekty prawne

 1. Ustawa z dnia 27.08.2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 581 z późn. zm.)
  Ust. o świadcz. op. zdrowotnej finansow. ze śr. publ.
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010r w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz. U. z 2010, nr 254, poz. 1711 z późn. zm.)
  Rozp. MZ o NOP
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.08.2011r w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2011, nr. 182, poz. 1086 z późn. zm.)
  Rozp. MZ w spr. obow. szczep. ochronnych
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.09.2010r w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi (Dz. U. z 2010r, nr. 180, poz. 1215 z późn. zm.)
  Rozp. MZ w spr. zalec. szczep. ochronnych
 5. Ustawa z dnia 15.04.2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r, nr. 112, poz. 654 z późn. zm.)
  Ust. o działalności leczniczej
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2009r w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz. U. z 2009r, nr. 137, poz. 1126 z późn. zm.)
  Rozp. MZ w spr. priorytetów zdrowotnych
 7. Ustawa z dnia 06.11.2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009r, nr. 52, poz. 417 z późn. zm.)
  Ust. o prawach pacjenta i RPP
 8. Ustawa z dnia 05.12.2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r, nr. 234, poz. 1570 z późn. zm.)
  Ust. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi
 9. Ustawa z dnia 05.12.1996r o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015r, poz. 464 z późn. zm.)
  Ust. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 10. Ustawa z dnia 13.10.1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 1998r nr. 137, poz. 887 z późn. zm.)
  Ust. o ZUS
 11. Ustawa z dnia 06.11.2008r o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015r, poz. 126 z późn. zm.)
  Ust. o konsultantach w ochronie zdrowia
 12. Ustawa z dnia 06.09.2001r prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r, nr. 45, poz. 271 z późn. zm.)
  Ust. prawo farmaceutyczne
 13. Ustawa z dnia 15.07.2011r o zawodach pielęgniarki i położne (Dz. U. z 2014r, poz. 1435 z późn. zm)
  Ust. o zawodach pielęgniarki i położnej
 14. Karta Praw Pacjenta
  Karta Praw Pacjenta
 15. Ustawa z dnia 06.11.2008r o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009r, nr. 52, poz. 418 z późn. zm.)
  Ust. o akredytacji w ochronie zdrowia
 16. Ustawa z dnia 20.05.2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r, poz. 876 z późn. zm.)
  Ust. o wyrobach medycznych