Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA
Parasol Dla Życia

Dnia 5 kwietnia 2008 roku w Warszawie Członkowie Założyciele ustanowili niniejszy statut, celem powołania do życia Stowarzyszenia Parasol Dla Życia.
Założyciele postanowili niniejszym jak następuje:

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Parasol Dla Życia w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla prowadzenia działań na rzecz poprawy profilaktyki zdrowotnej całej populacji, przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób przeciwko którym istnieje dostępna profilaktyka oraz poprawy jakości życia osób dotkniętych skutkami tych chorób.

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Stowarzyszenie ma prawo zakładania Oddziałów na terenie całego kraju. Oddziały muszą mieć określony teren swojego działania. Nazwa Oddziału może nawiązywać do administracyjnej lub geograficznej nazwy obsługiwanego terenu. Oddziały nie mają osobowości prawnej.

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, działa w oparciu o Konstytucję RP, oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), a także w oparciu o postanowienia niniejszego statutu.

§ 5

Stowarzyszenie może współdziałać z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych założeniach programowych albo należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, zachowując jednakże pełną samodzielność organizacyjną określoną w statucie.

§ 6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Celami Stowarzyszenia są:

 1. działanie na rzecz poprawy jakości życia całej populacji dotkniętej skutkami chorób, przeciwko którym istnieje dostępna profilaktyka,
 2. działanie na rzecz wyrównania dostępu do profilaktyki szczepionkowej,
 3. popularyzowanie wiedzy z dziedziny profilaktyki chorób przeciwko którym istnieje dostępna profilaktyka wśród społeczeństwa,
 4. promocja i popieranie profilaktyki chorób u całej populacji,
 5. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi tymi samymi zagadnieniami,
 6. wspieranie rehabilitacji osób dotkniętych skutkami chorób przeciwko którym istnieje dostępna profilaktyka,
 7. integracja osób cierpiących z powodu najcięższych form zakażeń chorobami, przeciwko którym istnieje dostępna profilaktyka,
 8. ułatwianie osobom poszkodowanym chorobami, dostępu do lekarzy specjalistów oraz porad prawnych i psychologicznych.

§ 9

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. organizowanie spotkań, debat, kongresów, konferencji, sympozjów, prelekcji, zjazdów, wystaw, koncertów oraz imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych i innych, a także obozów i wczasów dla osób dotkniętych skutkami chorób przeciwko którym istnieje dostępna profilaktyka,
 2. działalność edukacyjną, oraz propagowanie treści, metod i innych form służących profilaktyce i leczeniu,
 3. działalność wydawniczą – płyty, publikacje książkowe, broszury, opracowania i inne materiały informacyjne,
 4. współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą,
 5. podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych i innych zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia,
 6. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów decyzyjnych i administracyjnych w sprawach dotyczących celów działania Stowarzyszenia,
 7. wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych, które mogą wpłynąć na sytuację osób dotkniętych skutkami chorób przeciwko którym istnieje dostępna profilaktyka,
 8. wspieranie działań zmierzających do ograniczenia zapadalności na choroby przeciwko którym istnieje dostępna profilaktyka,
 9. rzeczowe i finansowe wspieranie osób dotkniętych skutkami chorób przeciwko którym istnieje dostępna profilaktyka,
 10. organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych chorobami przeciwko którym istnieje dostępna profilaktyka i ich rodzin,
 11. organizowanie kampanii informacyjnych,
 12. budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz osób poszkodowanych przez choroby przeciwko którym istnieje dostępna profilaktyka.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

 1. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która:
  1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
  2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia
 3. Członkostwo zwyczajne nabywa się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia stwierdzającej przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia
 4. Do Stowarzyszenia mogą wstępować również cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, albo której działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.
 6. Członkostwo wspierające nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia stwierdzającej przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenie.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zasłużona dla rehabilitacji leczniczej, społecznej lub zawodowej osób poszkodowanych przez choroby przeciwko którym istnieje dostępna profilaktyka, albo która wniosła istotny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkostwo honorowe nabywa się na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zebranie, na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do Władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia z głosem stanowiącym, bezpośrednio w Walnym Zebraniu i zebraniu Oddziału,
 3. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 4. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 5. pomocy w zaopatrzeniu w sprzęt, urządzenia i przedmioty o znaczeniu rehabilitacyjnym oraz do wszelkiej innej pomocy na zasadach określonych przez Władze Stowarzyszenia,
 6. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 13

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Władz Stowarzyszenia. Pozostałe prawa i obowiązki członków wspierających i honorowych nie różnią się od praw i obowiązków członków zwyczajnych.
 2. Członek wspierający nie ma obowiązku opłacania składek członkowskich, ma natomiast obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, o których mowa w § 10 ust. 5 statutu. Ponadto, członek wspierający ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał Władz Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 15

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia,
 2. wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia:
  1. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał Władz Stowarzyszenia,
  2. z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  3. z powodu nieopłacenia składek członkowskich za łączny okres pół roku,
  4. na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.
 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego,
 4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 16

Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, Zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zainteresowanego stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. Zainteresowanym jest osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia lub osoba pozbawiona członkostwa w Stowarzyszeniu.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się na Walnym Zebraniu w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję powtórnie.
 3. W razie, gdy skład którejś z władz wybieralnych Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie władzy, której skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 19

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd Stowarzyszenia podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i odbywa się w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 5. Walne Zebranie obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie porządkiem obrad.
 6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych (kworum). Głosowanie jest jawne.
 7. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zebrania nie uczestniczy co najmniej połowa członków Stowarzyszenia, wówczas w drugim terminie Walnego Zebrania, uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych na Walnym Zebraniu, bez konieczności osiągnięcia kworum o którym mowa w ust. 6 powyżej.
 8. Drugi termin Walnego Zebrania powinien być podany w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie.
 9. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (kworum).

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie Władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawie wykluczenia spośród członków Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 10. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Oddziałów Stowarzyszenia
 11. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady oraz we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych Władz Stowarzyszenia.

§ 21

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania oraz do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z co najmniej 3 osób w tym Prezesa oraz Wiceprezesa. Liczebność Zarządu Stowarzyszenia ustala każdorazowo Walne Zebranie. Prezesa i Wiceprezesa wybiera Zarząd Stowarzyszenia spośród swoich członków w ciągu 14 dni od powołania Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu wykonywania obowiązków członków Zarządu Stowarzyszenia na podstawie stosunku pracy ze Stowarzyszeniem. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu jest ustalana przez Walne Zebranie.
 4. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes.
 5. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy powołanych członków Zarządu Stowarzyszenia. W razie równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa.

§ 22

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. kierowanie działalnością oraz realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. przedkładanie sprawozdań ze swojej działalności podczas obrad Walnego Zebrania oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. uchwalanie budżetu,
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składki członkowskiej,
 8. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do krajowych lub międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji oraz delegowanie przedstawicieli na zjazdy międzynarodowe,
 9. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, a także działanie w jego imieniu,
 10. zwoływanie Walnego Zebrania,
 11. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów oraz nadzorowanie ich działalności,
 12. przyjmowanie i wykluczanie członków,
 13. czuwanie nad przestrzeganiem statutu przez wszystkich członków Stowarzyszenia.

§ 23

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania wszelkich innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, uprawniony jest jednoosobowo każdy z Członków Zarządu.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli Stowarzyszenia, niezależnym od Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z takimi członkami w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 osób, w tym Przewodniczącego i jego Zastępcy. Liczebność Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie. Przewodniczącego i jego Zastępcę wybiera Komisja Rewizyjna spośród swoich członków w ciągu 14 dni od powołania Komisji Rewizyjnej.
 4. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz w roku.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy powołanych członków Komisji Rewizyjnej. W razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia,
 2. kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia, w tym jego oddziałów,
 3. przedstawianie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu,
 4. występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia,
 5. składanie wniosków o udzielenie absolutorium Władzom Stowarzyszenia, w tym składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu,
 7. przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,

ROZDZIAŁ V
ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA

§ 26

 1. Zarząd Stowarzyszenia w miarę potrzeby powołuje Oddziały terenowe.
 2. Członkami Oddziałów są członkowie Stowarzyszenia mieszkający na terenie działania Oddziału.
 3. Warunkiem powołania Oddziału, jest wniosek złożony Zarządowi Stowarzyszenia przez co najmniej 15 członków.

§ 27

Władzami Oddziału są:

 1. Zebranie Oddziału
 2. Zarząd Oddziału

§ 28

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Oddziału trwa 2 lata a ich wybór odbywa się na Zebraniu Oddziału w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 2. W razie, gdy skład którejś z władz wybieralnych Oddziału ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie władzy, której skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 29

 1. Zebranie Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału. W Walnym Zebraniu Oddziału biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni Goście.
 2. Zebranie Oddziału jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Oddziału. Termin i miejsce obraz Zarząd Oddziału podaje do wiadomości wszystkich członków Oddziału co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 3. Zebranie Oddziału obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie porządkiem obrad.
 4. Uchwały Zebrania Oddziału zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału (kworum). Głosowanie jest jawne.
 5. Jeżeli w pierwszym terminie Zebrania Oddziału nie uczestniczy co najmniej połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia, wówczas w drugim terminie Zebrania Oddziału uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych na Zebraniu Oddziału, bez konieczności osiągnięcia kworum o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 6. Drugi termin Zebrania Oddziału powinien być podany w zawiadomieniu o Zebraniu Oddziału i nie może być wyznaczony wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie.

§ 30

 1. Zarząd Oddziału jest powoływany do kierowania działalnością Oddziału zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania oraz do reprezentowania Oddziału na zewnątrz.
 2. Liczebność Zarządu Oddziału ustala każdorazowo Walne Zebranie. Prezesa i Wiceprezesa wybiera Zarząd Oddziału spośród swoich członków w ciągu 14 dni od powołania Zarządu Oddziału.
 3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Prezes.
 4. W przypadku wieloosobowego Zarządu Oddziału, uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy powołanych członków Zarządu Oddziału. W razie równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa.

§ 31

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. przedkładanie sprawozdań ze swojej działalności Zarządowi Stowarzyszenia, Walnemu Zebraniu Oddziału oraz wykonywanie ich uchwał,
 2. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 32

Do zawierania przez Oddział umów, i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są oświadczenia lub podpisy co najmniej dwóch członków Zarządu Oddziału działających łącznie, z zastrzeżeniem, że uzyskali oni właściwe pełnomocnictwa od Zarządu Stowarzyszenia. W razie nieudzielenia pełnomocnictw oświadczenia w imieniu Oddziału składa Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 33

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dotacji i ofiarności publicznej,
 4. dochodów z działalności statutowej,
 5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów,
 6. zbiórek publicznych,
 7. nawiązek.

§ 34

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 35

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 36

W odniesieniu do majątku Stowarzyszenia zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków Władz lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
 2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków Władz lub pracowników, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków Władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz, lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 37

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Zarządy Oddziałów są zobowiązane zarządzać majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

 1. Wszelkie zmiany statutu, dla swej ważności mogą być dokonane jedynie z zachowaniem formy pisemnej. Zmiana statutu podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do właściwego sądu rejestrowego.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmują dwa Walne Zebrania mogące działać także jako nadzwyczajne zwołane w odstępie co najmniej 3 miesięcy za każdym razem większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 39

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Konstytucji RP oraz ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.